Header Ads

המנצח במשחקי האח הניצל מההדחה הוא.....

היום התקיים בבית משחקי האח,המשחק שיציל דייר אחד מרשימת ההדחה:דודו,סלים,עומר,שי חי או גילי וגיל.
המנצח ינצל מההדחה הקרובה,אך יצטרך לבחור דייר שיכנס במקומו לרשימת ההדחה.

הדייר שניצל מהדחה הוא.....גיל וגילי נצלו מההדחהובחרו להעמיד במקומם את קסניה
מופעל על ידי Blogger.